Протидія корупції

Основні поняття

Для цілей цієї Політики в сфері протидії корупції (далі – Політика) використовуються такі основні поняття:

Корупція: зловживання службовим становищем, давання хабара, отримання хабара, зловживання повноваженнями, комерційний підкуп або інше незаконне використання фізичною (посадовою) особою свого посадового становища всупереч законним інтересам суспільства і держави з метою отримання вигоди у вигляді грошей, цінностей, іншого майна або послуг майнового характеру, інших майнових прав для себе або для третіх осіб або незаконне надання такої вигоди зазначеній особі іншими фізичними особами;

Протидія корупції- діяльність Товариства, його працівників і посадових осіб і в межах їх повноважень:

 • щодо попередження корупції, у тому числі щодо виявлення та подальшого усунення причин корупції (профілактика корупції);
 • щодо виявлення, попередження, припинення, розкриття та розслідування корупційних правопорушень (боротьба з корупцією).
 • щодо мінімізації та/або ліквідації наслідків корупційних правопорушень.

Державний службовець має на увазі під собою:

 • будь-якого обраного або призначеного на відповідну посаду державного службовця (державного або муніципального рівня);
 • будь-якого співробітника або особу, яка діє в інтересах або від імені державного службовця, органу або установи, що виконує відповідні державні функції;
 • будь-яка особа, яка діє від імені політичної партії, зареєстрований кандидат на зайняття державної посади;
 • співробітник або особа, яка діє за дорученням або від імені міжурядової та (або) міждержавної, міжнародної організації;
 • будь-якого працівника державної установи, у тому числі закладу освіти та охорони здоров'я.

Усі інші терміни вживаються та тлумачяться відповідно до діючого законодавства України.

 • Мета

  Політика в сфері протидії корупції є базовим документом ТОВ «СТАФ КОНСАЛТИНГ» (надалі - Товариство), що визначає ключові принципи і вимоги, спрямовані на запобігання корупції і дотримання норм застосовного антикорупційного законодавства Товариством, її дочірніми компаніями, членами їх органів управління, працівниками та іншими особами, які можуть діяти від імені Товариства.

 • Загальні положення

  Політика відображає прихильність Товариства і його керівництва високим етичним стандартам ведення відкритого і чесного бізнесу для вдосконалення корпоративної культури, слідування кращим практикам корпоративного управління і підтримки ділової репутації суспільства на належному рівні.

  Політика встановлює загальне ставлення Товариства до питань неприйнятності корупції, управлінські та організаційні засади попередження корупції та боротьби з нею, мінімізації та (або) ліквідації наслідків корупційних правопорушень.

  Політика спрямована на протидію корупції як всередині Товариства, так і у відносинах Товариства з третіми особами, включаючи державні та муніципальні органи, юридичні особи.

  Політика призначена для всіх осіб, які працюють на всіх рівнях і у всіх підрозділах Товариства, включаючи вище керівництво, менеджерів, працівників (постійних або тимчасових), консультантів, підрядників, прикомандированих співробітників, осіб, які працюють вдома, дистанційних працівників, персоналу посередників, представників, агентів, інших осіб, що мають будь-яке відношення до Товариства і дочірніх підприємств.

  Директор Товариства відповідає за організацію всіх заходів, спрямованих на реалізацію принципів і вимог цієї Політики.

 • Нормативно-правова база
  • Резолюція Генеральної Асамблеї ООН 3514 (XXX) від 15.12.1975 р;
  • Керуючі принципи для ефективного виконання Кодексу поведінки посадових осіб з підтримання правопорядку (1989 р);
  • Резолюції VIII Конгресу ООН із запобігання злочинності й поводження із правопорушниками «Корупція у сфері державного управління» 1990 р.;
  • Ухвала VIII Конгресу ООН (м. Гавана, 1990 р.) «Практичні заходи боротьби з корупцією»;
  • Резолюція Генеральної Асамблеї ООН від 12.12.1996 р. (A/RES/51/59) «Боротьба з корупцією»;
  • Декларація ООН 1996 р. «Про боротьбу з корупцією та хабарництвом в міжнародних комерційних операціях»;
  • Міжнародний кодекс поведінки державних посадових осіб 1996 р.;
  • Кримінальна конвенція Ради Європи про боротьбу з корупцією від 27.01.1999 р.[11];
  • Конвенція ООН проти корупції, прийнята на 58 сесії Генеральної Асамблеї ООН у жовтні 2003 р.[12];
  • Комюніке Європейської комісії від 28.05.2003 р. «Щодо комплексної політики ЄС з протидії корупції»;
  • Рамкове рішення Ради ЄС № 568 від 22.07.2003 р. «Про боротьбу з корупцією в приватному секторі»;
  • Цивільна конвенція про боротьбу з корупцією від 04.11.1999 року;
  • Закон України від 14.10.2014 № 1700-VII «Про запобігання корупції»
  • Кримінальний Кодекс України, від 05.04.2001 № 2341-III
 • Сфера застосування та обов’язки

  Товариство та всі працівники, підрядники, агенти, що діють від імені або в інтересах Товариство, або задля Товариства (надали – Особи), повинні дотримуватися норм міжнародного та українського антикорупційного законодавства, основними вимогами яких є заборона дачі та отримання хабарів, заборона комерційного підкупу і посередництва у хабарництві.

  Особам суворо забороняється, прямо або побічно, особисто або через посередництво третіх осіб:

  • пропонувати, давати, обіцяти, просити і отримувати грошові кошти, цінності, послуги або інші вигоди, або здійснювати платежі на користь третіх осіб (у тому числі комерційних організацій, державних службовців, органів влади і самоврядування, приватних компаній та їх представників) для спрощення адміністративних, бюрократичних та інших формальних процедур в будь-якій формі.
  • погоджуватися або пропонувати третім особам надати грошові кошти, цінності, послуги або інші вигоди у зв'язку з будь-якою діловою угодою, для надання впливу на рішення або дію, пов'язане з купівлею, рекомендацією або використанням послуг Товариства.
  • оплата будь-яких витрат за державних службовців і їх близьких родичів
   (або в їх інтересах) з метою отримання комерційних переваг в конкретних проектах Товариства, в тому числі витрат на транспорт, проживання, харчування, розваги, PR-кампанії і т.п., або отримання ними за рахунок
   Товариства іншої особистої вигоди.
  • залучати або використовувати посередників, партнерів, агентів, спільні підприємства або інших осіб для здійснення будь-яких дій, які суперечать принципам і вимогам цієї Політики або нормам застосовного антикорупційного законодавства.
   До зазначених обмежень не належать подарунки і представницькі витрати, які Особи від імені Товариства можуть надавати іншим особам і організаціям, або які Особи, у зв'язку з їх роботою, можуть отримувати від інших осіб і організацій, і які:
   • прямо пов'язані з законними цілями діяльності Товариства, наприклад, з проведенням конференцій, успішним виконанням контрактів, або з загальноприйнятими святами, такими як Різдво і Новий рік, Міжнародний жіночий день, пам'ятні дати, ювілеї;
   • розумно обґрунтовані, які не є предметами розкоші, і відповідають вимогам законодавства України- не являють собою приховану винагороду за послугу, надання прав, прийняття певного рішення про угоду, ліцензії, дозвіл і т. п. або спробу вплинути на одержувача з іншою незаконною метою;
   • не являють собою приховану винагороду за послугу, надання прав, прийняття певного рішення про угоду, ліцензії, дозвіл і т. п. або спробу вплинути на одержувача з іншою незаконною метою;
   • не створюють репутаційного ризику для Товариства та інших осіб у разі розкриття інформації про подарунки або представницькі витрати.

  Не допускаються подарунки від імені Товариства у вигляді грошових коштів в будь-якій валюті і сумі.

  Особи повинні повідомляти своїх безпосередніх керівників, або Директора Товариства про всі випадки звернення до них будь-яких осіб з метою схиляння їх до вчинення корупційних правопорушень.

  Товариство заявляє про те, що жодна Особа не буде піддана санкціям (у тому числі звільнена, знижена на посаді, позбавлена премії) якщо вона повідомить про передбачуваний факт корупції, або якщо вона відмовиться дати або отримати хабар, зробити комерційний підкуп або надати посередництво у хабарництві, в тому числі якщо в результаті такої відмови у Товариства виникла упущена вигода або не були отримані комерційні та конкурентні переваги.

  З метою мінімізації ризику ділових відносин з контрагентами, які можуть бути залучені в корупційну діяльність, Товариством може проводитися оцінка

  контрагентів в області протидії корупції, в тому числі перевірка наявності у контрагентів власних антикорупційних процедур або політик, їх готовності дотримуватися вимог цієї Політики (в тому числі готовність, при необхідності, включати положення даної політики в договори), а також здійснення взаємного співробітництва в галузі запобігання корупції.

 • Заходи з профілактики корупції

  Профілактика корупції здійснюється за допомогою наступних процедур:

  • Формування у працівників Товариства нетерпимості до корупційної поведінки;
  • Навчання працівників Товариства;
  • Ведення достовірного і повного фінансового обліку;
  • Проведення антикорупційної експертизи розпорядчих, нормативних, договірних документів, у тому числі на стадії їх підготовки та погодження;
  • Пред'явлення кваліфікаційних вимог до посадових осіб і кандидатів на керівні посади в Товаристві;
  • Обговорення та узгодження з контрагентами Товариства положень і процедур, що підтверджують зобов'язання всіх сторін дотримуватися антикорупційного законодавства.
 • Відповідальність за корупційні правопорушення

  Працівники Товариства несуть відповідальність за дотримання положень цієї Політики.

  Оскільки Товариство може бути піддане санкціям за участь Осіб у корупційній діяльності, то за кожною розумно обґрунтованою підозрою або встановленим фактом корупції будуть ініційовані службові розслідування в рамках, встановлених законодавством України.

  Особи, винні в порушенні вимог цієї Політики, можуть бути притягнуті до дисциплінарної, адміністративної, цивільно-правової або кримінальної відповідальності за ініціативою Товариства, правоохоронних органів або інших осіб в порядку і з підстав, передбачених законодавством України.


Напишіть нам
Маєте питання?
Stafferty Corporate Websites
Завантаження...
Заявка на послугу
Завантаження...
Завантаження ...
Logo Stafferty
Завантаження...
Logo Stafferty
Завантаження...
Logo Stafferty
Завантаження...